Disclaimer

De website is in eigendom en beheer van de naamloze vennootschap Investpro NV waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd aan de Steenweg op Blaasveld 56a te 2801 Heffen, Mechelen, België.

 

Privacy

Verzameling en registratie van persoonsgegevens

In principe kan u deze website gebruiken zonder uw persoonsgegevens mede te delen. Het kan eventueel zijn dat bepaalde delen van de website of het gebruik van bepaalde functionaliteit slechts toegankelijk zijn op voorwaarde dat u bepaalde persoonsgegevens meedeelt.

Bezoekers van de website kunnen zich registreren voor een nieuwsbrief of hun gegevens meedelen via een contactformulier. De persoonsgegevens (vb. naam, voornaam, adres, emailadres, telefoon, enz.) die bezoekers bij de registratie ingeven, worden opgenemen en verwerkt in het klantenbestand van Investpro NV.

Overeenkomstig de wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 decemeber 1992, de wet op de e-handel van 11 maart 2003 en het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 inzake persoonlijke gegevens, heeft u te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen.

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens, dan wel gegevens die toebehoren aan derden die u daartoe geen toestemming hebben gegeven, kan ertoen leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegt tot de websites van Investpro. Wij behouden ons eveneens het recht voor om diezelfde persoon gerechtelijk te vervolgen.

Minderjarigen

Investpro NV let er op date de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigt ouders aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

Investpro NV zal niet doelbewust of opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen verzamelen.

Investpro NV moedigt minderjarigen aan, indien zij een website van Investpro NV bezoeken, hun ouders in te lichten over hun online-activiteit en hun mening te vragen vooraleer persoonlijke gegevens aan Investpro NV door te sturen.

De toestemming van de ouders is eveneens vereist voor de aanvraag van informatie, documenten, producten of diensten die door Investpro NV worden aangeboden. Informatie, documenten, producten of diensten zijn steeds onderworpen aan de voorwaarden van Invesptro NV.

Gebruik van gegevens voor interne doeleinden

De gegevens kunnen worden gebruikt om de gebruiker op de hoogte te houden van aanbiedingen van Investpro NV (redactionele initiatieven, marktstudies, acties, gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes over onze producten en diensten, en andere). De abonnee of gebruiker die dat wenst, kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten.

Bij elke communicatie via e-mail heeft u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie. Indien hier geen link beschikbaar is, kan u expliciet vragen om uw mailadres uit te sluiten voor toekomstige elektronische communicatie.

Investpro NV zal uw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en in ieder geval niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die hierin zijn vermeld.

Doorgeven van gegevens binnen bedrijfsgroep

Investpro NV maakt deel uit van een familiale groep. De gegevens van de bezoekers zijn automatisch toegankelijk voor al deze bedrijven, tenzij de bezoeker zich daartegen uitdrukkelijk verzet.

Doorgeven van gegevens aan derden

Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere bedrijven waarvan Invesptro NV aanneemt dat ze interessante informatie voor hebben voor u. Invesptro NV zal inzage het doorgeven van uw gegevens altijd handelen in uw beste belang. Indien u dit niet wenst, kan u zich hiertegen op elk ogenblik verzetten.

Investpro NV is in geen enkel geval aansprakelijk voor het gebruik dat derden van uw gegevens maken. Zo kunnen de websites van Invesptro NV links bevatten naar websites van derden of reclame-boodschappen van derden-adverteerders via dewelke uw persoonsgegevens worden verzameld. Deze verzameling en verwerking van gegevens valt niet onder de verantwoordelijkheid van Invesptro NV, maar onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende adverteerder of beheerder van de website in kwestie waarnaar u zich begeeft.

Inzage en correctie van gegevens

De abonnee of gebruiker kan toegang krijgen tot de geregistreerde persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen op elk ogenblik worden verbeterd door contact met ons op te nemen. Overeenkomstig de wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992 inzake persoonlijke gegevens, de wet op de e-handel van 11 maart 2003 en het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 heeft u te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien u niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent onze activiteiten.

Cookies

Bij internetbezoek op de websites van Investpro NV worden cookies op de computer van de bezoeker geplaatst; cookies zijn deeltjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst telkens als u naar een website surft. Eerste bedoeling is een vlotter gebruik van de website mogelijk te maken (o.m. doordat bepaalde informatie, bijvoorbeeld bij toegangscontrole, niet hoeft te worden herhaald). Cookies kunnen met de meeste internetbrowsers geweerd worden van de harde schijf door deze uit te schakelen; de goede werking van de website kan dan wel niet meer in alle omstandigheden worden gegarandeerd. Cookies en log-files laten ook toe de wijze waarop van de website gebruik wordt gemaakt, nader te onderzoeken. In geen geval wordt nagegaan welke informatie een individuele gebruiker bekijkt of afdrukt. Bedoeling is wel statistische informatie te verzamelen die moet toelaten de website te optimaliseren te informeren.

De websites van Investpro NV kunnen Google Analytics gebruiken, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

De websites van Investpro NV kunnen GoSquare Analytics gebruiken. Deze service hanteert dezelfde werkwijze als Google Anlytics en verzamelt statische informatie om de surfervaring te verbeteren. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door GoSquared.

De websites van Investpro NV kunnen gebruik maken van Pingdom voor het meten, analyseren en optimaliseren van de snelheid van de website en diens servers. De hierbij verzamelde gegevens zullen uitsluiten voor deze doeleinden worden gebruikt.

U kunt cookies op uw computer weigeren of verwijderen via de instellingen van uw browser.

Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan het privacyluik van deze website worden aangepast.

 

Copyright - Intellectuele eigendomsrechten

Alle teksten, foto's, tekeningen, grafieken, beeld, geluid, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen en alle andere bestanddelen van de websites van Investpro NV zijn auteursrechtelijk beschermde werken, en mogelijk zijn zij ook anders beschermd. De websites zelf zijn eveneens auteursrechtelijk beschermd, en ook als databank zowel door de auteurswet als door de databankenwet beschermd.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat alle betreffende eigendomsrechten inclusief intellectuele eigendomsrechten toebehoren aan Invesptro NV of andere rechtspersonen dewelke contractueel het gebruik van het betreffende materiaal verlenen aan Investpro NV.

Geen enkele van deze bestanddelen noch de websites zelf noch de op de websites aangeboden informatie mag worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), gereproduceerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verspreid, verzonden, verkocht, overgedragen aan derden of op enige wijze worden gebruikt tenzij Invesptro NV hiervoor voorafgaand en schriftelijk toelating heeft gegeven.

Elke rechtspersoon of natuurlijke persoon draagt, behoudens andersluidende contractuele afspraken, door het versturen van teksten, foto's, tekeningen, grafieken, beeld, geluid, data en andere naar de websites van Invesptro NV al zijn eigendomsrechten inclusief intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten op voormelde werken over aan Invesptro NV.

Websites die niet tot Invesptro NV behoren kunnen vrij linken naar de pagina's van de websites van Invesptro NV. De links vermelden telkens de naam van het bewuste medium. De gebruiker wordt steeds direct gelinkt naar de desbetreffende website van Investpro NV en dus zonder vertraging, zonder tussenstap en zonder dat de pagina's in een frame van een andere website verschijnen. Voor gebruik van logo's of andere beeldmateriaal is vooraf de schriftelijke toestemming van Invesptro NV vereist.

Elke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging of welk gebruik ook van het geheel of van een van de beschermde elementen van de website, onder eender welke vorm en met eender welk middel, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Investpro NV. Elk commercieel gebruik van de inhoud van de site is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Investpro NV.

Interactiviteit

Volgende daden zijn bij wet verboden en strafbaar gesteld en dus uiteraard verboden op de websites van Investpro NV, alsook bij het gebruik maken van een elektronisch medium om contact op te nemen met Investpro NV:

  • Racisme, xenofobie, negationisme en discriminatie of het promoten ervan;
  • laster, eerroof, stalking, beledigingen, misbruik van de naam of de beeltenis, misbruik van vertrouwen;
  • schending van intellectuele of andere eigendommen. Het is verboden om de openbare orde op de website te storen. Dit houdt in dat spamming, het sturen van ongevraagde reclame via private of publieke berichten, het veelvuldig onrechtmatig herladen van pagina's, flooding of het plaatsen van overdreven lange teksten, enz. vervolgd kunnen worden;
  • hacken of poging tot hacken van de websites van Investpro NV is absoluut verboden en wordt bestraft;
  • openbare zedenschennis, publiceren van pornografische afbeeldingen, pedofilie en het publiek aanbieden van prostitutie- of escortdiensten.

Indien een bezoeker van de websites van Investpro NV van mening is dat bepaalde informatie op de websites een wederrechtelijk of aanstootgevend is, wordt die bezoeker verzocht om contact op te nemen met Invesptro NV. In geval van onwettig gedrag van een gebruiker, kan het IP-adres van die gebruiker doorgegeven worden aan de bevoegde gerechtelijke instanties.

Vastgoed

Invesptro NV doet al het mogelijke om de informatie op diens websites zo correct en actueel mogelijk te houden. Noch kan Investpro NV echter verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de inhoud betreffende een pand of project, noch de beschikbaarheid hiervan. De op deze website meegedeelde informatie is daarom ook louter indicatief en niet bindend.

Voor zo correct mogelijke en actuele informatie, zoals de beschikbaarheid van panden, kan u steeds contact opnemen met Investpro NV.

Sommige panden bevatten een liggingsplan, plattegrond of inplantingsplan dat u kan helpen bij het vinden van de exacte locatie van het vastgoed, of bij het verkrijgen van een geografische beeld van de inplanting. Deze plannen zijn eigendom van Investpro NV of Google en mogen niet worden geproduceerd voor een ander doel dan het maken van een kopie voor louter persoonlijk gebruik. Het is mogelijk dat deze plannen fouten of onnauwkeurigheden bevatten die in geen geval onder onze verantwoordelijkheid of die van Google vallen.

 

Voorwaarden

Ieder gebruik van de websites van Invesptro NV is onderworpen aan deze voorwaarden. Het loutere gebruik van de website houdt in dat de gebruiker (klant of adverteerder) de hierin opgenomen voorwaarden voor gebruik van de website en van de producten en diensten die aangeboden worden integraal en onherroepelijk aanvaardt. Investpro NV behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze voorwaarden te wijzigen. De aangepaste voorwaarden worden bekendgemaakt op de website en zullen automatisch van kracht worden na de bekendmaking.

Beperking van de aansprakelijkheid

Investpro NV streeft naar zo correct mogelijke berichtgeving en informatie maar kan nooit de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de berichtgeving of informatie in de krant of op de websites garanderen voor welk gebruik dan ook en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Vermelde prijzen zijn tevens indicatief en niet bindend.

Investpro NV is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens of berichtgeving over gebruikers of derden, noch is zij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen.

Investpro NV is ook niet verantwoordelijk voor eventuele directe of indirecte schade of eender welke schade veroorzaakt door hogergenoemde onjuistheid, onvolledigheid, vergetelheid, nalatigheid, enz. ….

De verantwoordelijkheid voor de artikels, de informatie en de foto's berust bij de auteur van het artikel, de informatieverstrekker, of de fotograaf.

Schade

Investpro NV is in geen geval aansprakelijk voor tijdelijke of permanente schade of defecten aan de gegevens of de computerapparatuur van de gebruiker door gebruik van de websites. Investpro NV is ook niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via de websites.

Beschikbaarheid van de website

Investpro NV stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de websites maar kan niet garanderen dat de websites op elk ogenblik beschikbaar zijn, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. Investpro NV behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de website te onderbreken om technische redenen of andere. Investpro NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen of onderbrekingen, of fouten in de elektronische belevering noch kunnen deze leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen of andere compensatie.

Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing. De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van een van de bovenstaande bepalingen zal niet leiden tot de ongeldigheid en/of onafdwingbaarheid van andere bepalingen. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. Tenzij de voorwaarden van een product of dienst een andere bevoegdheid bepalen, is elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de websites van Investpro NV is het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.